หน้าหลัก โครงการ โปรโมชั่น บทความ CORPORATE

โครงการปัจจุบัน

ธัญดา พลัส พลัส หมายถึง “เพิ่มมากขึ้น” “บวกยิ่งกว่า” “ดีเป็นพิเศษ”  
ธัญดา พาร์ควิว 5 "ความสุขที่พอดี กับชีวิตที่ลงตัว"   ทาวน์โฮม 2 ชั้น

โครงการที่ผ่านมา

ธัญดา พาณิชย์ "อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทำเลธุรกิจ เชื่อมต่อเทพารักษ์ เพียง 5 นาที"   อาคารพาณิชย์ 3

You are here

Join Us

 

ตำแหน่งงาน

1. โฟร์แมน (ก่อสร้าง)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้เป็นไปตามแผน
 • ตรวจงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพ

 

2. วิศวกรโครงการ (ก่อสร้าง)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวโยธา
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตควบคุมก่อสร้างอาคาร
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ เขียนแบบ
 • วางแผน และบริหารงานก่อสร้าง
 • บริหาร และควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ
 • แก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้ได้ผลงาน และยอดโอนตามเป้า ภายในเวลาที่กำหนด
 • เข้าร่วมประชุมและร่วมมือกับผู้จัดการโครงการในการแจ้งความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะๆ

 

3. เจ้าหน้าที่นิติบุคคล

คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ชอบทำงานด้านบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นผู้ฟังที่ดี ใจเย็น และมีความละเอียดรอบคอบ
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดูแลประสานงาน จัดการระบบสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน และให้บริการลูกค้า ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์
 

4. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์การบริหารระบบบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 • มีภาวะผู้นำสามารถบริหารระบบและทีมงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูง สื่อสัตย์สุจริตและมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดูแลงานบัญชีและการเงินของบริษั
 • พัฒนาโครงสร้างระบบบัญชีและการเงินให้มีประสิทธิภาพ
 • ปิดงบการเงินรายเดือน/ไตรมาส/ปี
 • วางระบบงบประมาณของบริษัท
 • ประสานงานผู้สอบบัญชี
 • ประสานงานกรมสรรพกร
 • ประสานงานธนาคาร
 • และอื่นๆที่รับมอบหมาย

 

5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถุใช้ Microsoft Office ได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง สื่อสัตย์สุจริตและมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบข้อมูล และบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานขาย การรับเงิน - คืนเงินลูกค้า และรายการที่เกี่ยวข้อง
 • ทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน
 • และอื่นๆที่รับมอบหมาย

 

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ได้ทุกสาขาวิชา
 • อายุ 23-30 ปี 
 • มีบุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจา
 • มีใจรักในงานขาย และงานบริการ
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถุใช้ Microsoft Officr ได้คล่อง
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ และเริ่มงานได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีทัศนคคิที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า และบริษัท
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ต้อนรับลูกค้า พาลูกค้าชมโครงการ
 • ให้ข้อมูลและแนะนำโปรโมชั่น
 • จัดทำเอกสารต่างๆในการซื้อขาย
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

สวัสดิการบริษัท

 • ประกันสังคม
 • ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • เบี้ยขยัน เริ่มต้นที่ 1,000 บาท สูงสุด 2,000 บาท

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร

เอกสารสำหรับใช้สมัครงาน
สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ประวัติย่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 • ใบรับรองการศึกษา
 • ใบรับรองการทำงาน
 • ใบเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
 • ใบสมัครงานของทีเอ็มทีแลนด์

บริษัท ที.เอ็ม.ที. แลนด์ จำกัด

เลขที่ 8/88 หมู่ 5 ถนน พุทธรักษา ตำบล
แพรกษาใหม่ อำเภอ เมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 10280

โทร. 0-2347-4461, 099-247-9351

โทรสาร. 0-2347-4158

อีเมล์ info@tmtland.co.th,
         hr@tmtland.co.th