วงเงินกู้ซื้อบ้านตามเกณฑ์หลักประกัน

ทาวน์เฮ้าส์ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมิน และไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาซื้อขาย

 

ระยะเวลาการกู้

สูงสุดไม่เกิน 30 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี

 

คุณสมบัติของผู้กู้

1. สัญชาติไทย

2. มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป

3. อายุงาน

  • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้าน้อยกว่า 2 ปี

          ต้องมีประวัติทำงานที่เดิมอย่างน้อย 2 ปี

  • กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

4. ผู้กู้หลักต้องมีรายได้รวมกันแล้ว ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

5. มีจำนวนผู้กู้ร่วมกันได้ไม่เกิน 3 คน

6. สวัสดิการ ธอส.กู้ได้ 100 %

 

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า

3. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

5. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-4 เดือน

6. หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุ 1 เดือน)

7. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

 

เอกสารเพิ่มเติม สำหรับธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ

- ทะเบียนการค้า ,ทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองจัดตั้งบริษัท

- หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ ภงด.1 , ภงด 91

- หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ

- รูปถ่ายกิจการ